Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønned

Av Mattias Tveitane

 

holberkvinneI årene 1719 til 1723 opplever professor i metafysikk, senere professor i latinsk litteratur ved Universitetet i København, Ludvig Holberg, sin store “poetiske raptus”. Den Begynner med heltediktparodien “Peder Paars” i 1719-20, og kuliminerer i samlingen av 15 komedier, utgitt i 3 bind 1723-25. Mellom disse to storverkene utkommer en liten samling av 4 eller 5 “Skiemte-Digte” i 1722. De virker delvis som formelle eksperimenter, og iallfall et av dem er visstnok skrevet før “Peder Paars”, og er dermed Holbergs eldste dikteriske arbeid.

Sammen med de “Fire Skiemte-Digte” i utgaven fra 1722 finner vi et femte, med tittelen “Zille Hans Dotters Gynaicologia” eller “Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet”. Det er tillagt den fiktive forfatterinnen Zille Hansdotter, og er av henne stilet til Holbergs dikteriske “pseudonym”, bryggeren Hans Mikkelsen.

Forsvarsskriftet har antakelig en viss – riktignok ganske spinkel og indirekte – forbindelse med Holbergs fødeby Bergen. Det blir vanlig antatt at det forfatternavnet han her bruker bygger på eller hentyder til den lærde Bergens-damen Cille Gad. Hun var født knappe 10 år før Holberg (1675) , og må ha vært en kjent skikkelse i byen i hans oppvekst og skoledager, men var død i København under nokså triste omstendigheter 10 år tidligere, i 1711. Holberg har aldri direkte omtalt henne i noen av sine skrifter.

Både Medisinere og andre vil vel stusse og smile over at ordet “gynekologi” i denne tittelen er brukt på en for oss uvant og pussig måte. Selve diktet består ellers av nokså trivielle rimerier, som – bortsett fra den prisverdige tendensen – neppe vil engasjere mange av dagens lesere. Det er mer “skjemt” i den fiktive fortalen og dedikasjonen til Hans Mikkelsen:”Saasom den første Mand blev skabt av Jord saa blev den første Qvinde skabt af Menneske og derfor er en Qvinde mod en Mand ligesom destillerede Spiritus mod simpel Brendeviin”.  Ideene i forsvarsskriftet er ellers også fremstilt på en mer pregnant og ofte sitert måte i 3. Bok av Peder Paars:

“Skal A , skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde,                                                    Fordi hun gaaer med Skiørt, fordømmes til at spinde ?                                               Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar ,                                                       Strax Mester være, just for han med Buxer gaaer?”

De fire Skiemte-Digte (med Zille Hansdotters forsvarsskrift) utkom i to litt forskjellige utgaver eller opplag i 1722, tredje gang i 1728, og siste gang i Holbergs levetid i hans “Mindre poetiske Skrifter” fra 1746. Deretter er de opptrykt diverse ganger i forskjellige utgaver av Holbergs “Samlede” eller “Udvalgte” verker. De to trykkene fra 1722 synes å være like sjeldne som førsteutgaver av “Peder Paars” eller komediene, men skjemtediktene er naturligvis ikke like høyt vurdert (litterært eller økonomisk) som f.eks. komediene. Universitetsbiblioteket eier et (dessverre noe defekt) eksemplar av første trykk av skjemtediktene, fra 1722. Det har i sin tid tilhørt den store Holberg-samleren redaktør Johan Nordahl-Olsen i Bergen Aftenblad.

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende 21. februar 1953, da i serien “Godbiter fra samlingene”.)