Et diplom fra Hardanger i 1630

Av Mattias Tveitane

16301 Overskriften er nøytral. Et velbevart skinnbrev fra 1600-tallet har naturligvis en betraktelig antikvarisk verdi, og dertil kommer at brevet også har stor historisk interesse.

Men det som fortelles er fra vårt synspunkt så grusomt, og samtidig så uberipelig, at det likevel kan syntes usmakelig å si at det egner seg som «godbit» ved kaffebordet en lørdag ettermiddag.

I brevet som er utstedt i Ulvik 5. mars 1630, kunngjør lensmannen Jørgen Brockhus på kongens vegne at Torkild Jakobsen fra Eidfjord er kommet i»i leiermål» med sitt søskenbarn, Margrete Jakobsdatter. Det blir ikke sagt, men vi må gå ut fra at de enten har fått eller skal ha barn sammen.

På grunn av dette har de to rømt fra bygda, og er blitt dømt til døden, dersom de blir grepet. Lensmannen avgjør derfor at Torkild Jakobssøns gard Mykletun i Eidfjord skal gå over til de nærmeste arvinger, og de 4 lagrettemenn fra Ulvik besegler brevet sammen med ham.

Det har sin interesse å se at dette er skrevet på pergament, i en tid da papir forlengst var blitt det vanlige skrivemateriale.Det er også klart at det egentlige emnet for brevet er eiendomsforholdet til garden, som det gjaldt å ha «solid» og pålitelig dokumentasjon for, mens lagnaden til de to ulykkelige menneskenebare har interesse i forhold til det.

Modrene mennesker vil umiddelbart finne denne dommen ganske hårreisende. Naturligvis ble det den gang reagert på en helt annen måte enn nå mot utenomekteskapelige forhold, og Torkild Jakobsøn var visstnok gift fra før, men det kan ikke være tvil om at grunnen til den grusomme reaksjonen her er at de to er søskenbarn.

Giftermål mellom søskenbarn er for oss en helt kurant sak, som mange vil kjenne til fra egen familie, eller omgangskrets. Av kjente «historiske» eksempler kan vi nevne at Edvard og Nina Grieg var søskenbarn, og at kong Olav var gift med sin kusine. Etter middelalderlig, katolsk ekteskapslovgivning var dette strengt forbudt. men i 1630 er vi alt nærmere 100 år etter reformasjonen.

Enda på denne tid har altså et seksuelt forhold mellom søskenbarn vært betraktet som en uhørt forbrytelse, med samme straff som for det vi ville kalle «blodskamforhold»: mellom søsken, eller foreldre og barn.

I Eddadiktet Voluspå, som visstnok er skrevet omkring år 1000, i overgangen mellom hedensk og kristen tid i Norden, finner vi en beskrivelse av Ragnarok eller verdens undergang, som er sterkt påvirket av kristne dommedagsforestillinger. Her blir det framstilt som et av merkene på de «siste tider» at søskenbarn spilla sifjum, «ødelegger slektskapet». Dette uttrykket kan neppe bety eller sikte til annet enn et seksuelt forhold mellom søskenbarn. Vi har ingen grunn til å tro at at dette var forbudt i hedensk tid(noe historisk kjent eksempel på det vet jeg ikke om)- og det er merkelig at et slikt forhold akkurat i misjonstiden på 900-1000-tallet skulle betraktes som den fæleste av alle forbrytelser.

Det ser ut til at vi her kan ha å gjøre med en idepåvirkning fra en del ekstremt asketiske, kristne sekter, som har vært «mere katolske enn paven» på dette området. Men så sent som på 1600-tallet har disse tabuforstillingene vært fullt levende – med tragisk resultat for den som satte seg ut over dem. Det ligger nær å tenke på et par linjer av Ivar Aasen:

«Med all den trældom , som no me sjå,

so er det mildare no enn då».

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Bergens Tidende 2. Februar 1980.)

Diplomet gjengitt med latinsk skrift:

Jens Tommesen Kongl: Mayttz Och Welbyrdige Jørgen Brockenhusses fogued offuer
Hardanger Lehn,Kiendes och/
her med Giør widerligetet. Att effter som en Ecte Mand wed Naffn Torckild Jackobssen Boendis på Mæckeltun Wdi/
…… Eidefjord sougn. i forne Hardanger Lehn, Er kommen wdi Leyermall Med hans Sødschen barn,Nemblig Magdalenne Jacobs/
daatter, Och effter at forne Toeckild Med samme Quindfolck for saadan deris Gierning ere thilsammen Burtt Rømbde/
Och derfor Dømbtt thill Baall och Brand, och død, och dræbende wærd Ihuor de findes,
och Aatte forne Torkild wdi/
faste Gidtz Aarlige Landschyld wdi forne Gaard Møckeltun Ett pund sex J smør, Ett Buckschind,Och udi en Ødegaard/
kaldis Moen sex J smør, och effter som Aschild Ousse och hans Brodersøn Knud ibid:
Beuisste dennem att were/
Neste Odelsmend till samme Godtz, och hans Maytt; icke kunde haffue eller Bekomme Nogen Bygssel deraff/
Begerede de att giffue hans Maggt: Penge derfor, Haffuer min Gunstige Husbonnde ………….. Jørgen Brocken/
hus paa hans mMayttz Naadigste behaug, wndet och oplatt forschrne
Odelsmennd til forschrne Jordeparrter wdj/
Aarlige landschyld som er thil samen En halff løb smør och Ett Buckschind och derfor med welb:tt min/
Hossbondtz willie ochoch sambtøcke Annamid och oppeborrid, aff forschrne: Aschild Ousse och hans Brodersøn, Knud/
Tredue och sex Rigs daller in Specie. som de mig på høyb:tte(?) Kongl.Maytz och welb:tte min Hossbondtz wegne ……/
Nøye skich och thill gode rede betallt hafuer.Huorfor (?) jeg paa …………………. Mayttz gode …………../
min Gunstige Hossbondtz vegne, fuldkommeligen thimeller (?) och thilstaar, forne Aschild Ousse och hans Brodersøn forne/
Knud, forne Jordepart wdj Møckeltun och Moen for edtfuld och fast Kiøb, ther effter att schulle nyde Bruge/
Och Beholde, for deris Rette oddell och Eyendomb. Med der underliggendis Lotter och Lunder, som Nu Er/
och af aaildtz Tid werid haffer Inted wndertagendes i Nogen Maader. Och dersom saa skiede att høybett:/
K. M. och welbe:tte min Hossbonde dette mit Kiøb, icke wille sambtøcke eller gaadt Giøre, da forschrne Aschild Ousse och hans/
Brodersøn att wederleggis och J gien giffuis saa Mange penge wdj gode Rigs daller som Jeg haffer oppeborid Och/
ført thill Regenschab wdj hans Mayttz Rentekammer, Och forne Aschild och hans Brodersøn hermed att holdes/
skadeløs i alle Maader Thill widnidbyrd Haffr Jeg mit signett her neden Trøgt och med Egen haand/
wnderschreffuet och till witterlighed Med mig att forsegle Erlig och forstandig mand Haldsten Wombem/